søndag 1. februar 2015

Spesialområde for bevaring


Kyrkjegata sett frå kyrkjeporten ein fin vinterdag. Sarahuset er første hus på venstre side.


Delar av Kyrkjegata er regulert som såkalla spesialområde for bevaring av bygningar, og Sarahuset ligg i dette området.
Å ha bustad her medfører at ein er underlagt strenge retningslinjer for kva som kan gjerast med huset utvendig. Høyr berre kva reguleringsføresegnene til kommunen seier:


I desse områda skal ein oppretthalde eller forsterke særpreget områda har i forhold til bygningsmiljø.
Det er ikkje tillate å rive eksisterande bygningar. Bygningane er regulert med noverande gesimshøgder, form og etasjetal.
Eksisterande bygningar kan istandsettast under føresetnad av at målestokk, takform, fasadar, vindaugsinndeling, dør- og vindaugsutforming vert oppretthalden eller mest mogleg tilbakeført.
Ved utskifting av dører, vindauge, listverk, fasadekledning og takkledning skal bygningane tilbakeførast til sin opprinnelige utsjånad.
Gjenbruk av gamle bygningsdelar og detaljar vert tilrådd der dette er mogleg.
Vindage og dører skal vere av tre viss ikkje anna materiale kan dokumenterast som opprinneleg.
Sprossedelte vindauge skal ha gjennomgåande sprosser med kittfals og enkelt glas i ytre ramme, vere sidehengsla med tidsrette hengsler og vere utoverslåande.
Utvendig kleding og listverk skal vere høvla og ha same profil/breidde som eksisterande kledning viss ikkje anna kan dokumenterast som opprinneleg.
Taktekkingsmateriale skal vere av tegl eller skifer, viss ikkje anna taktekking kan dokumenterast som opprinneleg.
Takrenner og nedløpsrør skal der ikkje anna opprinneleg materiale kan dokumenterast vere av sink, kopar eller aluminium. Utforming av kne og andre detaljar etter eldre førebilete.
Skorsteinar over tak skal utformast etter opprinnelege former.
Planar om endra bruk av einskilde bygg, tilbygg, påbygg, ombygging eller utvendige reparasjonar og oppussing skal leggast fram for og godkjennast av Kulturseksjonen i fylkeskommunen før kommunen handsamar planane.
Kommunen skal godkjenne farge på bygningane. På hovudfasade skal utvendig dør m/listverk i samsvar med tradisjonen gjevast ein annan stilriktig farge enn fasaden elles for å markere inngangspartiet som eit hovudpoeng i fasaden.
Ved utskifting av utvendige bygningsdelar skal byggherren ta kontakt med kommunen før arbeidet vert sett i gang.
Med meir…


Som huseigar i eit slikt spesialområde gjeld det å satse på ei positiv tilnærming :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Du er velkommen til å legge inn kommentar på innlegget! Kommentaren må godkjennast, og vil derfor ikkje vise på bloggen med ein gong.

Prøv denne framgangsmåten om du ikkje har blogg sjølv:

1. Skriv kommentaren din i det kvite feltet
2. Velg «anonym» i feltet «Kommenter som:»
3. Publiser tilbakemeldinga di. Du vil først få meldinga opp som førehandsvisning.
4. Du må så hake av for å bevise at du ikkje er ein robot :-)
5. Kommentaren din vil så ligge på vent til eg har publisert han, så det vil ta litt tid.