onsdag 21. september 2016

Kulturminneplanar

Ørsta skal få sin første kulturminneplan, i forlenginga av Møre og Romsdal fylkeskommune sin regionale kulturminneplan.

I følgje planprogrammet vil Kommunedelplan for kulturminne og -miljø vil vere eit viktig verktøy for lokal forvalting, og vil auke kunnskapen og merksemda om kulturminne og kulturmiljø i kommunen. Føremålet med planen er å gi oversikt, og å identifisere kulturminne av lokal verdi som er viktige å ta vare på for framtida.
Ein kulturminneplan er i følgje kommunen viktig for å løyse ut tilskot til vedlikehald, restaurering og formidling av kulturminne og -miljø. Og eigarar av kulturminne kan gjennom ein kulturminneplan få betre føreseielegheit med omsyn til bruk og vedlikehald.

Å auke bevisstheita om kva som er verd å ta vare på, syns eg er viktig. Då veit ein i alle fall kva ein eventuelt vel bort.

At kommunen kan bidra og vere til hjelp for dei som sit med kulturminne syns eg også er viktig. I min famlande start med prosessen med Sarahuset hadde eg ein god dialog med fylkeskonservatoren. Hadde kommunen kunna bidra på tilsvarande vis hadde det vore ypperlig.

Kyrkjegata i tidlegare tid. Sarahuset nede i venstre hjørne.
Biletet er frå boka "Eit gatemiljø vert til - Kyrkjegata i Ørsta"

Sarahuset er ikkje eit kulturminne i seg sjølv, men er ein del av det gamle, tettbygde trehusmiljøet i området Kyrkjegata, Garvargata og Austlidvegen. I den regionale planen er området definert som kulturmiljø, og kommunen har regulert området til bevaring.

For meg har det vore uklart kva kommunen eigentleg vil med miljøet i Kyrkjegata. Så langt har det ikkje vore teke særlege omsyn til at det er snakk om gammal bygningsmasse som krev omtanke på ymse vis.
Kanskje vil dette no bli tydelegare?

Høyringsutkastet til kulturminneplanen skal vere ferdig mot slutten av dette året. Eg vonar at det blir eit spennande resultat, som kan virke positivt for oss som lever med kulturminna til dagleg.

For deg som er spesielt interessert kan du finne den fylkeskommunale kulturminneplanen her:

Og informasjon om arbeidet med den lokale planen for Ørsta: